مقایسه تأثیر آوای قرآن و موسیقی بی کلام بر سلامت معنوی افراد تحت همودیالیز

چکیده
مقدمه: آوا درمانی یکی از روش های درمانی طب مکمل بوده که در بسیاری از بیماری ها استفاده می شود.
هدف: از آنجا که افراد تحت همودیالیز، دچار مشکلات وجودی، احساسی، روانی و معنوی می شوند؛ این مطالعه با هدف
مقایسه ی تاثیر آوای قرآن و موسیقی بی کلام بر سلامت معنوی آن ها انجام شده است.
روش: مطالعه ی نیمه تجربی حاضر با طرح دو گروهی، بر روی ۴۴ نفر از بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان
امام حسن مجتبی داراب در سال ۱۳۳۴ انجام شد. بیماران به روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آوای
قرآن و موسیقی قرار گرفتند. بیماران دو گروه مداخله به مدت یک ماه، قرآن یا موسیقی را از طریق اسپیکر گوش می دادند.
)هر دو گروه از طریق اسپیکرکه در کل بخش و برای تمام بیماران پخش می شد و بیمارانی که تمایل به شرکت در پژوهش را
نداشتند؛ در شیفت بعد ز ظهر قرار داده شد(. بنابراین در هر دو گروه افراد تحت همودیالیز، پرسشنامه ی استاندارد سلامت
معنوی پالوتزین و الیسون را قبل و بلافاصله بعد از اتمام مداخله تکمیل کردند. اطلاعات با استفاده از آزمون های تی مستقل و
تجزیه و تحلیل گردید. SPSS V. تی زوج تحت نرم افزار آماری ۱۹
۱۴۲ و ±۵/ یافته ها: میانگین سلامت معنوی بیماران، پس از مداخله در گروه قرآن کریم و موسیقی به ترتیب ۹۳
سلامت معنوی بیماران در گروه قرآن )P=4/ 51/24±۶/۲۹ به دست آمد؛ که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود. ) ۴۴۴۱
کریم از سطح متوسط به سطح بالا ارتقا یافت.
نتیجه گیری: استفاده از آوای قرآن کریم جهت ارتقاء سلامت معنوی، با هدف بهبود کیفیت زندگی افراد تحت همودیالیز
توصیه می شود.
کلید واژه ها: قرآن کریم، موسیقی ، سلامت معنوی، افراد تحت دیالیز 

دانلود دریافت کامل مقاله

حجم فایل : ۰/۶۶ مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *