تأثیر همزمان رایحه درمانی و آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکتۀ قلبی

چکیده

مقدمه: یکی از متداول ترین مشکلات روان شناختی پس از سکتۀ قلبی، اضطراب است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر همزمان رایحه درمانی و استماع آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکتۀ قلبی بستری در بخش سی سی یو بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد. 

مواد و روشها : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در آن ۷۰ بیمار مبتلا به سکتۀ قلبی شرکت داشتند. بیماران به روش تصادفیسازی بلوکی در گروه آزمون( ۳۵ نفر) و کنترل( ۳۵ نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون به طور همزمان هم رایحۀ اسطوخودوس و هم آوای قرآن را طی دو روز متوالی و در مجموع چهار بار دریافت کردند. گروه کنترل هیچ گونه مداخلهای را از سوی پژوهشگر دریافت نکرد. در شروع مطالعه و پایان هر نوبت از آن، سطح اضطراب هر دو گروه اندازه گیری شد. داده ها با پرسشنامۀ اضطراب آشکار اسپیلبرگر جمعآوری و با نرم افزار آماری spss نسخۀ ۱۶ با استفاده از آزمون های مجذور کای، تی مستقل، اندازه های تکراری و آنالیز کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 

مقدمه: یکی از متداول ترین مشکلات روان شناختی پس از سکتۀ قلبی، اضطراب است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر همزمان رایحهدرمانی و استماع آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکتۀ قلبی بستری در بخش سیسییو بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد. 

یافته ها: در شروع مطالعه، میانگین نمره اضطراب در گروه آزمون( ۳۴/۱۳۷۴/۴۳) و کنترل( ۸۹/۱۲۳۱/۴۱) تفاوت آماری معنیداری نداشت. بین دو گروه از نظر میزان اضطراب، بعد از مداخله، در هر چهار نوبت (اول: آزمون ۹۱/۸۲۳/۳۳، کنترل ۲۱/۱۳۸۹/۴۰، دوم: آزمون ۴۲/۸۸۴/۳۰، کنترل ۵۶/۱۳۶۳/۴۰، سوم: آزمون ۴۵/۷۳۲/۲۹، کنترل ۹۶/۱۳۵۱/۳۹ و چهارم: آزمون۴۷/۷۴۵/۲۷، کنترل ۹۵/۱۳۷۷/۳۸) تفاوت آماری معنیدار مشاهده شد( ۰٫۰۵<P). 

نتیجه گیری: رایحه درمانی همراه با استماع آوای قرآن باعث کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سکتۀ قلبی می شود. بنابراین می تواند جهت کاهش اضطراب این بیماران توسط پرستاران آموزش داده شود. 

کلیدواژه ها: اضطراب، رایحه درمانی، اسطوخودوس، سکتۀ قلبی، آوای قرآن.  

متن کامل مقاله را از طریق لینک زیر دریافت کنید :

دانلود کامل متن مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *