تدریس مهارت های نیازسنجی و نظرسنجی مردمی با هدف جلب مشارکت های مردمی توسط دکتر عباس علی واشیان با رویکرد علمی و معنوی انجام گردید.

در این کارگاه، سمن ها، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در کنار نمایندگان سازمان ها و ادارات روش های ارتقاء توانمندی های مهارتی در افزایش ظرفیت مشارکت مردم در سلامت را به صورت نظری و عملی دریافت نمودند.