مطالعات میان رشته ای زمینه ساز تولد و تولید دانشهای جدید است که از جمله آنها تدابیر و راهنماهایی برای سلامت جسمی، روحی، روانی، معنوی و اجتماعی است که با عنوان نظام جامع بهداشت و سلامت و درمان بیماری ها به آن توجه شده است. هدف این اثر شناخت مفاهیم، اهداف، مبانی، اصول، قواعد، قلمروها، ویژگی های نظام جامع بهداشت و سلامت است.