مطالعات میان رشته ای، زمینه ساز تولد و تولید دانش های جدید است که از جمله آنها تدابیر و راهنماهایی برای سلامت جسمی، روحی، روانی، معنوی و اجتماعی است که با عنوان فقه علوم پزشکی ۱ یا فقه بهداشت، درمان، پژوهش و آموزش پزشکی به مباحثی همچون تشریح، آموزش، پژوهش، معاینه، تلقیح مصنوعی و نماز بیماران می پردازد.