اولین کارگاه تشکیل و توسعه خانه مشارکت مردمی با هدف ایجاد و توسعه بهداشت و سلامت در ابعاد مختلف آن و از جمله بهداشت و مراقبت معنوی با حضور سازمان های مردم نهاد، سمن ها و تشکل های مردمی و حضور نمایندگان اصناف، ادارات و نهادهای اثر گذار در امر سلامت با ارائه سخنرانی جناب آقای دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش برگزار گردید. در این کارگاه به علل و اسباب وضعیت موجود سلامت در کشور، بیان راه کارها و راهبردها، نقش مردم و سازمان های مردم نهاد در ارتباط دو سویه با نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر تاکید شد.