در سه بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی به فواید و ثمرات فرزند آوری پرداخته شد. فراهم سازی شرایط لازم جسمی و روحی روانی، داشتن مهارت های لازم همچون تاب آوری و مدیریت اقتصادی خانواده مطرح شد. مهارت کسب آمادگی برای فرزند جدید، آسیب های تک فرزندی و مباحث سیاسی امنیتی پیرامون جمعیت و جوانی جمعیت و تاثیر آن بر اقتدار، تولید و مولد بودن جامعه و رشد روزافزون صنایع پایدار و دانش بنیان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

تاریخ خبر: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵