با هدف شناخت روش های پیشگیری از بیماری های جسمی و نحوه مواجهه با انواع بیماری ها به زبان ساده و علمی با نگاه کاربردی مهارتی در دو بخش بهداشت و سلامت جسمی و بخش آشنایی با بیماری ها این کتاب تدوین شده است.

 

 

با هدف شناخت روش های پیشگیری از اختلالات روحی و نحوه مواجهه با انواع اختلالات روحی روانی به زبان ساده و علمی با نگاه کاربردی مهارتی در دو بخش بهداشت و سلامت روحی و بخش آشنایی با اختلالات روحی روانی رایج این کتاب تدوین شده است.