فراخوان مقاله همایش ملی قرآن و سلامت معنوی

محورهای همایش:

کلیات و مبانی
شاخصه‌ها، مؤلفه ها، مراتب، سنجه ها و الگوهای سلامت معنوی در قرآن
نسبت و مناسبات سلامت معنوی قرآن بنیاد با دیگر انواع و ابعاد سلامت
شیوه ها، عوامل، موانع و آثار سلامت معنوی در قرآن
نقد اجمالی نظریّه‌های رقیب و معارض
روش‌شناسی استنباط مسائل سلامت معنوی از قرآن

مهلت ارسال اصل مقالات:
پایان تیرماه ۱۴٠۲

برگزاری همایش:
اسفند ماه ۱۴٠۲

دریافت اطلاعات بیشتر: ۰۲۵۳۷۶۰۳۵۷۱ داخلی ۱۲۴ (دبیرخانه همایش)

بیشتر بخوانید:
🌐iict.ac.ir/salammanaviii