تالیف کتاب مقدمه ای در روان شناسی اسلامی با همکاری دکتر مسعود آذربایجانی رئیس هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش

 

تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۶/۲۴