گروه آموزشی مراقبت های حمایت تسکینی

چهارمین راند بین حرف های خودش را با موضوع مراقبت معنوی در بیمارستان سیدالشهدا اصفهان برگزار کرد.

این راند با حضور متخصصین مختلف در حوزه مسائل معنوی شکل گرفت و با شرکت کنندگان مختلف در تخصص های پزشکی و پرستاری به صورت حرفه‌ای در حوزه مراقبت معنوی تحقق یافت.

به طور خاص این راند به مسئله مراقبت معنوی در گروه درمانی معنوی و به ویژه پاسخ به تعارضات معنوی بیماران شرکت کننده در گروه درمانی معنوی در بیمارستان پرداخت شد.

در ابتدا ،برگزار کننده گروه آقای دکتر موسوی زاده معرفی و گزارش کوتاهی از گروه درمانی صورت گرفته ارائه داد و سپس یکی از بیماران شرکت کننده در گروه به شرح نحوه تاثیر پذیری در گروه درمانی معنوی پرداخت.

در ادامه روانشناسان و روانپزشکان ای که به طور تخصصی با این بیماران مرتبط بودند، به بیان دیدگاه های خودشان در حوزه مباحث روانشناختی و روانشناسی در تعارضات معنوی پرداختند و همچنین دو تن از متخصصین مراقبت معنوی به پاسخ تعارض های معنوی بیماران در بیماران سخت درمان ارائه کردند.

در نهایت جمع شرکت‌کننده در این راند به طرح دیدگاه‌های کارشناسی خودشان پرداختند و جمع بندی مورد نظر بر اساس این گروه درمانی معنوی توسط ارائه دهنده صورت گرفت.

همچنان که در بروشور این گراند راند مشخص هست افراد مختلف با یک برنامه‌ریزی دقیق و مشخص به ارائه ایران در بیمارستان سیدالشهدا با حضور متخصصین مختلف در حوزه های مختلف پرداختند و مورد حمایت و استفاده جمع زیادی از این افراد واقع گردید

تاریخ خبر: ۱۴۰۰/۳/۱۹