این کتاب بر اساس نیازسنجی فقهی و تجارب بالینی جهت آرامش قدسی و ارتقاء سلامت معنوی بیماران با زبان ساده علمی توسط کارگروه مراقبت معنوی تدوین شدهاست.این کتاب شامل سه فصل است …