کتاب موضوع شناسی فقهی خطاهای تشخیصی در حیطه پزشکی توسط دکتر عباس علی واشیان مدرس دانشگاه علوم پزشکی و حوزه علمیه و کارشناس متخصص مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی کشور تالیف گردید.
در این کتاب ضمن دسته بندی خطاهای تشخیصی از حیث پزشکی با استفاده از آخرین منابع علمی روز دنیا و تولید چک لیست کنترلی خطاهای تشخیصی و پایش آن از منظر متخصصین و نخبگان پزشکی کشور و سنجیدن روایی و پایایی آن، نیمرخ بروز خطاهای پزشکی در کشور بدست آمده است. در فصلی مستقل ادله شرعی و مباحث فقهی بروز خطاهای تشخیصی از منابع فقهی استخراج و به احکام فقهی آن پرداخته شده است. در نهایت با نگاهی حقوقی مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی و قانونی مدنی و آیین نامه ها و مقررات قانونی در خصوص خطاهای پزشکی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و روش های رفع موانع موجود از حیث حقوقی پیشنهاد گردیده است.
امید آنکه این اثر که نتیجه بیش از دو دهه فعالیت مستمر در بخش های مختلف درمانی می باشد، راهگشای پیشگیری از خطاهای تشخیصی و ارتقاء سلامت جامعه و ارائه خدمات کیفی تر به مردم باشد. انشاءالله