مسیر سخت بیماری همواره دغدغه هایی را در نگرش رهروان منقش می کند. برخی از این دغدغه ها به باورهایی نادرست منتهی شده و گاه به منصه برزو رفتار و کرداری گردیده که سلامت جسم و جان و معنویت را مخدوش می گرداند. کتاب پیش رو پس از بررسی دقیق نیازهای معنوی ؛ گام دومی است در تحلیل و بررسی باورهای بنیادین عزیزان درگیر بیماری و همراهان محترمشان. نگارندگان بر اساس فضای کاربردی که در اثر ارتباط با صدها بیمار شکل گرفته؛ در قالبی حکایت گونه بر اساس مصادیقی کاملا عینی و واقعی به بررسی ۱۹ باور نادرست بیماران پرداخته اند.بی تردید تنقیح باورهای ناصواب، نقشی بی بدیل در سلامت اخلاقی و معنوی گروه هدف خواهد داشت.