معنویت همیشه موضوعی مهم در زندگی انسان بوده و در روزگار ما اهمیت آن مضاعف شده است. معنویت گاه دست¬مایه سرگرمی گروهی می‏شود و گاه ابزاری برای توجیه سلطه و ستم بر مردم؛ اما همواره کسانی بوده¬اند که حقیقت معنویت را دریافته¬اند و با اندیشه¬ای بلند، دلی روشن و اراده¬ای نستوه به سوی بزرگ¬ترین آرمان¬های بشری و ارزش¬های الهی حرکت کرده¬اند و معنویت را در وجود خود و در جوامع بشری به شکوفایی و پویایی رسانده¬اند.
مسئله اصلی این کتاب این است که چگونه می¬توان معنویت را بازخوانی کرد، که راه برو¬رفت از مشکلات زندگی انسان معاصر را نشان دهد؟ به¬طور مشخص این پرسش را در حوزه اندیشه¬های رهبری معنوی دنبال می¬کنیم، که بیش از سه دهه توانسته است یک کشور را بر اساس ارزش¬های معنوی اداره کند، در برابر همه قدرت¬های مادی‏گرا بایستد و منادی معنویت در روزگار ما باشد. هدف این تحقیق کشف اندیشه مدوّن آیت¬الله خامنه¬ای در حوزه معنویت است.
سر فصل های کتاب شامل مبانی معنویت، عوامل سازنده معنویت، موانع معنویت و کارکردهای معنویت است.