جلد دوم روش تحقیق میان رشته ای قرآن و علوم منتشر شد. در این جلد انواع روش های تحقیق بنیادین، کاربردی و توسعه ای با نگاه میان رشته ای بین علوم انسانی، علوم پزشکی و تجربی، علوم فنی مهندسی و هنر با بیان مثال های زیبا آمده است. در این جلد با شیوه ای درس نامه ای و طراحی کارگاهی روش های عملی استفاده از روش تحقیق های مختلف را بیان نموده و برای انتخاب موضوع مقاله، پایان نامه و رساله، محققین و دانشجویان و دانش پژوهان را راهنمایی می نماید.