بحمدالله در دو پانل استاد دکتر عباس علی واشیان با طرح کیس های مختلف با اختلالات جسمی، روحی و روانی، مبانی سلامت و مراقبت معنوی را با فرهیختگان، نخبگان، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تبیین نمودند.
در این کارگاه، انتقال اطلاعات دانشی مراقبت و سلامت معنوی با نگاه کاربردی در بخش های مختلف درمانی با استفاده از نگاه تطبیقی بین منابع وحیانی و آخرین مقالات علمی در دنیا انجام شد. با ارائه نمونه زنده دریافت کننده مراقبت، پخش فیلم آموزشی، برگزاری پیش آزمون و نقد و بررسی دو سویه بین نخبگان، مباحث مهارتی از منظر مبانی و مفاهیم مراقبت معنوی مطرح گردید.