به همت دکتر عباس علی واشیان عضو هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نویدنیایش تالیف شد.

در یک فعالیت علمی میان رشته ای، متخصصان دو یا چند رشته و تخصص علمی در ارتباط با شناخت، حل یا تحلیل پدیده، موضوع یا مسئله را با تعامل یکدیگر بررسی و حل می کنند. این مطالعات، زمینه ساز تولد و تولید دانش های جدید است که از جمله آنها تدابیر و راهنماهایی برای سلامت روحی، روانی است که با عنوان نظام جامع بهداشت و سلامت روحی روانی (۴) رابطه انسان با خدا، خودش، دیگران، طبیعت و فراطبیعت را مورد توجه قرار داده است.