مصاحبه با دکتر آذربایجانی – رئیس هیئت مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش و استاد روانشناسی حوزه علمیه با موضوع راهکارهای همدردی با خانواده متوفیان کرونایی

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1014554