قدردانی هیات مدیره محترم موسسه سلامت نوید نیایش از زحمات مخلصانه برادر امجدی در مراسم تودیع ایشان

تاریخ خبر : ۹۸/۶/۳۰