نوشته جیمز نلسون و تعلیق مسعود آذربایجانی و امیر قربانی

ناشر: سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه