بسمه تعالی

 

نیایش دبستان معرفت برای نوآموختگان کنگره رفعت برای اندیشمندان وآبشاررحمت برای گرفتاران است

رزمه محمد مهدی احمدی فراز 

مهر ۱۳۹۷

تحصیلات وتحقیق:

۱-تحصیل مقطع دکتری در رشته قرآن و منابع اسلامی تهران    رساله  دکتری  با عنوان ” رابطه دعا(ی مکارم الاخلاق) با بهداشت روانی

۲-تحقیقات بنیادی تجربی و نظری درحوزه روان شناسی دین باتاکیدبرنیایش بابیش ۴۰ مقاله وکتاب در معنویت و دعا وسلامت

۳-تحصیل دروس حوزه   تا سطح دو  مستمروسپس  بصورت آزاد  و شرکت دردرس خارج فقه

۴-تحصیل دوره مکالمه زبان  عربی درموسسه باقرالعلوم

۵-تحصیل دوره مکالمه ازبان نگلیسی  درموسسه باقرالعلوم

اشتغال قبلی وفعلی:

۱- عضو پژوهشکده مطالعات معنوی و مدیر معنویت کاربردی

۲- ریاست دانشکده حقوق والهیات دانشگاه ( ۱۳۹۳-۱۳۹۵)

۳- مدیرگروه فقه وحقوق دانشگاه

۴- بیش از هیجده   سال تدریس  در حوزه و دانشگاه

۵- عضوکمیته سلامت دانشکده اهل بیت دانشگاه اصفهان

۶- عضوکمسیون مواردخاص دانشگاه

۷- عضوشورای فرهنگی دانشگاه

۸- عضو هیئت مدیره موسسه سلامت نویدنیایش  واقع در پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم

۹- عضوانجمن اخلاق حوزه علمیه قم ۱۳۹۶

۱۰- مدیرکارگروه مراقبت معنوی مکسا۱۳۹۰  

۱۱-عضو کارگروه مرکزتحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۷

 

فعالیت های آموزشی :

الف :تدریس درحوزه

۱-مرکزتخصصی حوزه علمیه اصفهان وجامعه المصطفی مقطع ارشد

دروس :قرآن وعلوم تجربی – قرآن ومستشرقان-قرآن وعلوم انسانی (۶ترم)

۲- حوزه علمیه ولی عصر – حوزه علمیه میرزاحسین(۴ترم)

دروس : ادبیات عرب – اخلاق – علوم قرآن-درآمدی برمباحث جدیددانش تفسیر

ب :تدریس در دانشگاه

۱-دانشگاه اشرفی اصفهانی مقطع کارشناسی  وکارشناسی ارشد

 دروس: تفسیر- کلام – فقه (۱۶سال   سی ودوترم)

۲- دانشگاه اصفهان وعلوم پزشکی اصفهان

دروس:تفسیرقران – اندیشه اسلامی (۱و۲- شش ترم)

۳- دانشگاه های آزاد خوراسگان -نجف آباد –خمینی شهر

دروس:تفسیر- اندیشه اسلامی –  روان شناسی درقرآن وحدیث (هشت ترم)

ج :پایان نامه

 • استاد مشاور مقطع دکتری ۲ پایان نامه درحوزه سلامت ومراقبت معنوی
 • استادراهنما مقطع کارشناسی ارشد ۸پایان نامه
 • داوری پایان نامه دکتری یک مورد
 • داوری مقالات کنگره بین المللی شیعه شناسی – هفت مورد(دومورد صحیفه سجادیه)
 • داوری مقالات مجله علمی پژوهشی الهیات تطبیقی
 • داوری طرح پژوهشی « بررسی، تحلیل و سنجش تاثیرات قرائت و سماع قرآن کریم بر ارتقای سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی
 • داوری طرح فهم کلینکال تجربه شفای معنوی شفایافتگان حرم رضوی بنیادپژوهشها آستان قدس
 • داوری طرح تجربه معنوی حین مرگ با رویکرد اسلامی دانشگاه اصفهان دانشکده روان شناسی

دکتر محمد مهدی احمدی فراز

د:عضویت

۱-عضوکمیته تخصصی و برنامه ریزی تفسیر معاونت پژوهشی حوزه علمیه اصفهان

۲-عضو هیات تحریریه نشریه علمی ترویجی حریم حرم  مربوط به بنیاد بین المللی دعا

۳-عضو هیات تحریریه فصل نامه  حکیمان درحوزه سلامت

ه :تجارب بالینی (پژوهش محور)

سال ۱۳۸۲ به تحقیق درباره روان شناسی دین و تأثیر معنویت بر سلامت معنوی و بهداشت روانی با تأکید بر نیایش پرداخته و

ازسال ۱۳۸۹به پژوهش های بنیادی تجربی  و  تجارب بالینی با گروه های متعدد مانند:دانشجو  دانش آموز استاد خانواده 

 بیماران  مددجویان     معتادان جمعیت هلال احمر و…  داشته

 • بابیماران سخت مانندسرطان تالاسمی ..بیش از شش سال دربیمارستان ومراکز درمانی وهمراه تیم پزشکی درمنزل بیمار
 • بامددجویان زندان بیش ۱۲۰ جلسه بابیش از دوسال  حضور در زندان
 • بامعتادان در مراکزترک اعتیاد وکمپ بیش ازدوسال حضور درمرکزترک اعتیاد وکمپ
 • با ایثارگران وجانبازان جلسات ناپیوسته متعدد حضوردربنیادجانبازان
 • با دانش آموزان آموزش وپرورش ناحیه ۲ اصفهان  به همراه  تیم طی ۳سال درمدارس
 • با خانواده ها درمرکزجامعه القران
 • با مسولان فرهنگی و مشاوران در فرهنگسراهای اصفهان ومرکزتخصصی آفتاب
 • با دانشجویان واساتید در دانشگاهها
 • با دانشجویان در خوابگاه ومراکز مشاوره
 • با امدادگران جمعیت هلال احمرشهرکردجهت نیازسنجی وگروههای متعدد ومراکز دیگرمشاوره و…
 • بانوجوانان مبتلابه دیابت   انجمن دیابت ایران در تهران ۱۳۹۴

انتشارات:

الف :کتب چاپ شده همراه با داوری:

 • صحیفه سجادیه با اشاراتی بهداشت روانی؛ ناشر: نشر معارف نهاد مقام معظم رهبری (کتاب سال حوزه علمیه ۱۳۹۳)
 • اثردرمانی دعا بامحوریت صحیفه رضویه؛ ناشر: آستان قدس رضوی
 • درآمدی برمباحث جدید دانش تفسیر (کتاب درسی سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان) ناشر:حوزه علمیه۱۳۹۰
 • صحیفه مهدیه با اشاراتی به بهداشت روان (عربی) ناشر: بنیادبین المللی الهدی
 • ندای عشق رضوی (زیارت نامه امام رضا با نگاهی روان شناختی) ناشر: آستان قدس رضوی۱۳۹۲
 • ترجمه و شرح کتاب المقاصد تفتازانی جلد پنجم (پایان نامه کارشناسی ارشد ) ناشر:.
 • رابطه دعا( مکارم الاخلاق )بابهداشت روانی (تز دکتری) ناشر:.
 • ای خدای من (برخی ازمناجاتهای امام سجاد به زبان ایتالیایی) ناشر:انصاری قم
 • ندای عارفانه (ترجمه ادبی مناجاتهای امام سجاد) ناشر: بنیاد بین المللی دعا
 • مراقبه بادعا ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۵
 • بیماری وبیداری ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • درامدی برمبانی مراقبت معنوی (مشترک) ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • آرامش با نیایش ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • چرا من ؟ (نیازسنجی معنوی شامل۳۰۰ سوال)مشترک ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶
 • صحیفه مهدیه با اشاراتی به بهداشت روانی فارسی بنیادمهدویت قم ۱۳۹۶
 • سلامت وزیارت (کلیدعشق رضوی) ترجمه پنج زبان مرکزارتباطات اسلامی مدیریت زائرین غیرایرانی آستان قدس ۱۳۹۶
 • سلامت معنوی در اندیشه عالمان دینی فرهنگستان علوم پزشکی –کتاب الکترونیک ۱۳۹۵  
 • صحیفه سجادیه با اشاراتی به بهداشت روانی (عربی).تهران انتشارات بعثت۱۳۹۷

ب :مقالات علمی- پژوهشی

 • مقاله «  «تاثیرمداخله معنوی گروهی مبتنی برقرآن ونیایش برسلامت معنوی بیماران سرطانی»؛ ۱۳۹۳نشریه علوم پزشکی اصفهان
 • مقاله «بررسی تطبیقی ایمان دراسلام ومسیحیت وتاثیر ان برسلامت»؛ نشریه علمی پژوهشی الهیات تطبیقی۱۳۹۱
 • مقاله مکانیسم ارتقاء سلامت در صحیفه سجادیه» ارائه شده به کنفرانس…. در هند۱۳۹۰
 • مقاله بررسی الگوهای سرمایه اجتماعی درصحیفه سجادیه کنفرانس بین المللی …پژوهش دینی سال۹۵
 • مقاله خارجی تببین الگوی مراقبت اخلاقی و معنوی در بیماران خاص بر اساس منابع اسلامی در جلسات گروه درمانی ۱۳۹۵
 • مقاله خارجی بررسی مراقبت اخلاقی -معنوی در بیماران خاص بر اساس منابع دینی در مشاوره فردی ۱۳۹۵
 • اثربخشی گروه­درمانی شناختی-معنوی با رویکرد مراقبت معنوی بر میزان وسوسه، تنظیم هیجان و سلامت روان بیماران تحت درمان اعتیاد ۱۳۹۶
 • مقاله دغدغه( معنوی) اصلی بیماران مبتلا به سرطان درمرحله آخریک مطالعه کیفی دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶
 • مقاله تبیین  نظریه” قدرت نرم سجادی باتاکید بر معنویت نیایش محور درعرصه بین الملل امتیاز isc   کنگره بین الملل      ۱۳۹۶ 
 • مقاله معنویت و نیازهای معنوی  نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک  مطالعه کیفی (مشترک) ۱۳۹۶
 • مقاله  (در حال داوری )ارزیابی  آموزش مبتنی برمعنویت برخود مراقبتی نوجوانان دیابتی ۱۳۹۶ 
 • مقاله (درحال تدوین) فرایند غربالگری نیاز به مراقبت معنوی ایرانیان توسط کادر درمانی ۱۳۹۶
 • مقاله (درحال تدوین)تبیین چالش معنوی   دعا و اجابت و اثربخشی آن بر تعارضات   معنوی۱۳۹۷

ج :مقالات علمی -ترویجی

 • مقاله «نیایش از منظر شیعه و تاثیر آن بر سلامت» (ارائه شده به کنفرانس بین المللی …. در اصفهان)
 • سبک زندگی نیایش محور؛ نشریه علمی ترویجی “حریم حرم”
 • مقاله «بررسی جایگاه دعادرسلامت» نشریه روان درمانی هیبنوتیزم مشهد
 • مقاله «آثار پزشکی نماز» دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
 • مقاله «بهداشت روان در صحیفه سجادیه» (همایش قرآن پژوهی و سلامت) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۳۹۲

 

 

آثار درحال انتشار همراه باقراردادمنعقدشده

 

۱ – درسنامه دعا وسلامت (مهارتهای کاربردی درسلامت ایمانی ومعنوی ) پژوهشگاه میزتعمیق باوردینی  

۲  – مراقبت معنوی بیماران پژوهشگاه حوزه ودانشگاه همکاری با دکترمسعود آذربایجانی       

      ۳- صحیفه فاطمیه با اشاراتی روان شناختی  انتشارات حوزه علمیه اصفهان

      ۴-تدوین الگوی معنوی دینی در ارتباط با گروه های هدف با رویکردتجربی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

      ۵چه کنم ؟ (احکام فقهی بیماران) مشترک

 

افتخارات :

۱ صحیفه سجادیه با اشاراتی بهداشت روانی؛ ناشر: نشر معارف نهاد مقام معظم رهبری کتاب سال حوزه علمیه  ۱۳۹۳

۲- تبیین  نظریه” قدرت نرم سجادی باتاکید بر معنویت نیایش محور درعرصه بین الملل مقاله برگزیده کنگره بین الملل ۱۳۹۶ 

 

ارائه ها:

 

کارگاه ها

 • سبک زندگی دعا محور” دانشگاه اصفهان ویژه اساتید۱۳۹۰
 • سبک زندگی دعا محور” ویژه طلاب دفتر تبلیغات حوزه علمیه اصفهان۱۳۹۰
 • “تاثیر مراقبت معنوی بربیماران” دانشکده پرستاری علوم پزشکی اصفهان ویژه پرستاران طب تسکینی(پالیتیو) ۱۳۹۲
 • “تاثیرمراقبت معنوی بربیماران” توسط دانشکده پرستاری ویژه پرستاران طب تسکینی(پالیتیو) ۱۳۹۳

     ۵-تاثیرمراقبت معنوی بربیماران” توسط دانشکده پرستاری ویژه پرستاران طب تسکینی(پالیتیو) ۱۳۹۵

    ۶-  کارگاه ارتقائ سلامت معنوی پزشک وپرستار دانشگاه علوم پزشکی قم بهمن  ۱۳۹۵

    ۷ -کارگاه آشنایی باسلامت ومراقبت معنوی  ویژه پزشک پرستار روحانی علوم پزشکی شهرکردبهمن ۱۳۹۵

    ۸-کارگاه مهارتهای معنوی ترغیب به نمازویژه اساتیدهیئت علمی دانشگاه نجف آباد بهمن۶ ۱۳۹

    ۹-فرایند مداخلات معنوی مبتنی بررویکرد شناختی رفتاری (سلامت معنوی) مجتمع آموزش عالی جامعه المصطفی ۱۳۹۸

  ۱۰-

  سمینارهای علمی پژوهشی

  ۱- مکانیسم ارتقاء سلامت در صحیفه سجادیه» ارائه شده به کنفرانس…. در هند۱۳۹۰

  ۲- همایش سلامت در پرتو قران دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران ابان ۱۳۹۳

  ۳- آموزش مراقبت معنوی دانشگاه علوم پزشکی دانشکده پرستاری (مهر۱۳۹۵)

۴ -سخنرانی وارائه سه پوستردرهمایش سلامت معنوی حوزه علمیه قم وعلوم پزشکی دی ۱۳۹۵

 • -راهکار عملی معنویت درمانی افسردگی در بیمار مبتلا به سرطان و خانواده دانشگاه علوم پزشکی ۱۳۹۶ اصفهان     
 • کاربردی سازی معنویت نیایش محور انجمن علمی اخلاق حوزه علمیه قم دی ماه ۱۳۹۶
 • نشست علمی بررسی تحقیقات دین وسلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان بهمن ۱۳۹۶
 • هم اندیشی چالش معنوی بیماران وسلامت معنوی علوم پزشکی اصفهان خردادماه ۱۳۹۷
 • نشست تخصصی فرایندغربالگری ونیازمعنوی ویژه پزشک وپرستار بیمارستان الزهرا اصفهان ۱۳۹۷

۱۰-نشست تخصصی سلامت معنوی دانشگاه شهیدبهشتی تهران شهریور ۱۳۹۷ 

۱۱-سمینار  بین المللی مراقبت تسکینی با رویکرد بین حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اسفند ۱۳۹۷

 

سمینارهای علمی- ترویجی       

۱روان شناسی زیارت و دعا ویژه پژوهشگران آستان قدس رضوی مشهد

۲-انسان معاصرومساله آرامش روحی روانی پژوهشگران استان قدس رضوی

۳-کاشنارس معنوی در برنامه های متعدد صدا و سیمای مرکز استان اصفهان بیش از۵۰ جلسه

۴-نشست تخصصی حلقه معرفت استان قدس رضوی بهمن ماه ۱۳۹۳

۵-نگرش جدیدوکاربردی به دعا حرم حضرت معصومه دی ماه ۱۳۹۳  

 

برگزاری دوره های آموزشی

 

۱-نیایش و سلامت؛ اولین دوره تربیت مدرس صحیفه سجادیه توسط حوزه علمیه قم معاونت تهذیب  ویژه طلاب از سراسرکشور

 ۲-نگرشی نووکاربردی به دعا؛ دومین دوره تربیت مدرس صحیفه سجادیه توسط حوزه علمیه قم معاونت تهذیب ویژه طلاب

۳-دوره “صحیفه شناسی وکارکردهای نیایش درسلامت” مهدقرآن کریم استان اصفهان

۴-دوره آموزشی بهداشت معنوی با روحانیون وروان شناسان  ویژه مددجویان زندان ۱۳۹۶

۵-دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه  عنوان ارائه دعاوسلامت معنوی دانشگاه رضوی مشهدبهمن ۱۳۹۵

۶ – دوره تربیت مربی صحیفه سجادیه  عنوان ارائه سلامت معنوی نیایش محور بنیادصحیفه سجادیه و وزارت ارشاد۱۳۹۶

۷-دوره تربیت مربی تعمیق باورهای دینی جهت ارتقاسلامت معنوی اخلاقی پژوهشگاه  قم مبلغان حوزه – اجرا اصفهان ۱۳۹۶

۸-دوره تربیت مربی مراقبت معنوی بیماران  طلاب سطح سه حوزه علمیه قم  پژوهشگاه حوزه ودانشگاه قم و…۱۳۹۷

 

طرح های انجام و درحال تدوین

 

۱- طرح کاربردی سازی درس اخلاق اسلامی     

۲- طراحی دوره  پودمانی آموزش مراقبت  اخلاقی معنوی ویژه مبلغین باهمکاری …. (مداخلات  اخلاقی معنوی ویژه بیماران )۱۳۹۸

۴- تدوین دوره اموزش خود مراقبتی معنوی ویژه  پزشک پرستار…. ۱۳۹۸

۵-تدوین دوره مراقبت معنوی ویژه معتادان ۱۳۹۸

نشانی پست الکترونیکی استاد احمدی فراز جهت ارتباط مستقیم با ایشان :
Dm_ahmadifaraz@yahoo.com