به دلیل نرسیدن تعداد ثبت نامی ها به حد نصاب لازم، برگزاری دوره به زمان دیگری موکول شد.