تأثیر موسیقی و آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب وعلائم حیاتی بیماران قبل از اعمال جراحی شکم

مقدمه: اضطراب از جمله حالاتِ عاطفی و طبیعی بیماران تحت عمل جراحی است که می تواند موجب افزایش درد بعد از عمل، افزایش نیاز به مسکن و داروهای بیهوشی و در نهایت طولانی شدن مدت زمان اقامت در بیمارستان گردد .

هدف: تعیین تأثیر موسیقی و آوای قرآن کریم بر میزان اضطراب و برخی از علائم حیاتی بیماران قبل از اعمال جراحی شکم بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۱۳۸۸

روش: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور و سه گروهی است که که طی آن ۹۰ بیمارکاندید اعمال جراحی شکم انتخاب و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و یک گروه شاهد اختصاص یافتند. واحدهای مورد پژوهش در گروه آزمون اول، موسیقی بدون کلام، درگروه آزمون دوم آوای قرآن کریم را به مدت ۲۰ دقیقه گوش میدادند و درگروه شاهد مداخله ای صورت نمی گرفت. سپس نتایج با استفاده از آزمون های کای اسکوئر، فیشر، آنالیز واریانس در نرم افزار SPSS نسخه ۵/۱۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

یافته ها: آزمون آماری آنالیز واریانس تفاوت معنی داری را در میزان اضطراب سه گروه نشان داد) ۱۰۰/۰=p(. نبض نیز تفاوت معنی داری بین گروه های آزمون اول با شاهد نشان داد) ۰۲/۰=p(. هم چنین تعداد تنفس در گروه آزمون اول نسبت به گروه شاهد کاهش داشت) ۰۲/۰=p(.

فشار خون نیز تفاوت معنی داری بین گروه های آزمون اول و دوم با شاهد نشان داد) ۴۰۰/۰=p(

نتیجه گیری: گوش دادن به موسیقی و آوای قرآن کریم مداخله ای سیستماتیک و درمانی مکمل برای بیماران قبل از عمل جراحی است که می تواند به کاهش اضطراب و کنترل علائم حیاتی کمک کند .

کلیدواژه ها: اضطراب، آوای قرآن کریم، موسیقی، علائم حیاتی، عمل جراحی شکم .

دانلود کامل متن مقاله

حجم فایل : ۰/۴۸ مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *