کتاب بیماری و بیداری بر اساس تجارب بالینی ویزیت چند صد بیمار با نگاه علمی کاربردی و معنوی و با هدف آرامش بخشی به بیمار و خانواده او در سه فصل به رشته تحریر درامده