از سوی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ، دکتر موسوی زاده عضو هیات مدیره موسسه نوید نیایش به عنوان پژوهشگر برتر سال ۹۷ مورد تقدیر قرار گرفت. این انتخاب از بین اعضاء هیات علمی گروه های معارف اسلامی سراسر کشور می باشد که توسط کارشناسان پزوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی مورد ارزیابی قرار می گیرد. تحقیق در حوزه اخلاق پزشکی و ارایه کتب و مقالات متعدد در حوزه اخلاق پزشکی از دیدگاه اسلام و نیز موضوع مراقبت معنوی از بیماران از آثار ارائه شده توسط دکتر موسوی زاده عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.