حضور دکتر عباس علی واشیان عضو محترم هیئت مدیره موسسه سلامت نوید نیایش در انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران با نگاه نقش سازمان های مردم در تامین نیازهای مادی و معنوی بیماران و توجه به جامعه هدف از منظر سلامت و مراقبت معنوی برای پیشگیری، درمان و توانبخشی.

تاریخ خبر : ۹۸/۵/۳۰