کتاب آرامش با نیایش براساس نیازسنجی معنوی بیماران تالیف شده تا با الگوهای نیایشی و با نگاهی روانشناختی به برخی از نگرانی ها و نگرش های منفی بیماران جهت قدسی و معنای معنوی بخشد.